Könyvünket a Marshall B. Rosenberg által kifejlesztett Együttmûködô, Erôszakmentes Kommunikáció (EMK) ihlette. Támogatást kívánunk nyújtani azoknak, akik szeretnék megismerni az EMK szemléletét és gyakorlati eszközeit, hogy lépésrôl-lépésre elsajátítva, mindennapi életükben alkalmazhassák azt. Az Útikalauzhoz kapcsolódó ÉLETKEREKÍTÔ JÁTÉK © kártyái és játékgyûjteménye pedig játékos eszközöket kínál a gyakorláshoz.

AZ EMK – A KAPCSOLATTEREMTÉS ÚJ ÚTJA

Az „Útikalauz” az EMK fókuszából szemléli az emberi tudatosságot és a kapcsolatokat.

Új alapokra helyezi a kapcsolatteremtést, hiszen kérdésfelvetése nem az, hogy „kinek van igaza”, hanem, hogy szeretnénk-e mindkét fél számára biztosítani az emberi méltóságot, és az önmagával, illetve egymással való összekapcsolódás lehetôségét.

Az EMK eszköztárat kínál arra, hogy segítségével kilépjük a konfliktusmegoldás megszokott kereteibôl, és kreatív módon, új szintre emeljük kapcsolatainkat.

KAPCSOLATUNK A „BELSÔ IRÁNYTÛVEL”

Kihívást jelentô helyzeteinkben van, amikor „sodródunk” a történésekkel, máskor tudatosan hozunk döntést, „belsô iránytûnk”, lényeglátó képességünk szerint. Érdemes megfigyelni ezeket a pillanatokat!
„Sodródó” állapotban többnyire régi minták szerint reagálunk a világra. Döntéseink esetlegesek, belsô biztonságunk, önmagunkba vetett hitünk elgyengül.
Ahogy sokasodnak azok a pillanatok, amelyekben szívünkre, intuíciónkra hallgatva, tudatosan választunk, tetteink olyan elengedett állapotban születhetnek, amikor nem „akarjuk” irányítani az életünket, hanem észrevesszük és befogadjuk a felénk áramló lehetôségeket.

KAPCSOLATUNK A KÜLVILÁGGAL

Gondolkodásunk régi mintáit nyelvünk is ôrzi. Miközben új mintákat építünk, nyel- vünk megújul, és ez visszahat gondolkodásunkra. Eszköztárat teremthetünk magunknak arra, hogy versengô és egymást kiszorító megoldások helyett közös lehetôségeket válasszunk. Megújult nyelvünk segítségével, képesek vagyunk olyan módon irányítani a beszélgetéseket, hogy azok mindenki érdekeit képviseljék, minden résztvevôt erôforrásokkal töltsenek fel, és erôsítsék a kapcsolatot. Megtanul- hatunk elfogadással fordulni a különbségek felé, különbözôségeinkben is felismerni a hasonlóságokat, és hidakat létrehozni ott, ahol eddig nem voltak vagy megrendültek.

„HÁLÓZATOS” GONDOLKODÁS

Útikalauzunkban „hálózatos gondolkodással”, spirális úton vezetjük végig az olvasót. A hálózatos gondolkodás szerint egyszerre kínálunk átfogó képet, ugyanakkor, az elemek összefüggéseit vizsgálva, igyekszünk bemutatni a logikus gondolkozás szá- mára is belátható belsô rendet. Ez a gondolkodás agyunk jobb és bal féltekéjének harmonikus együttmûködését támogatja.
Vannak témák, amik más-más részletekkel, újra visszatérnek. Ahogy együtt járjuk az utat, ezek a részletek egyre tágabb rálátást, egyre mélyebb megértést kínálnak. Olvasás közben érdemes meg-megállni, eltûnôdni a részleteken, kipróbálni a kom- munikációs eszközöket, majd visszatérni egy-egy gondolathoz vagy példához.

Párbeszédeink életbôl vett, valós példák. Nem azt mondjuk, hogy „így kell csinálni, ilyenné kell válni”, hanem a lehetôségek széles palettájából egy-egy színt igyekszünk megvilágítani. Az EMK nem kész minták és sablonok nyelve, hanem a pillanat ihletében, a kapcsolat meghitt terében, „itt és most” születô, új és új utakat tár fel.

A párbeszédek leírásával és értelmezésével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy olvasóinkban is, mint bennünk, az EMK gyakorlóiban és a könyv íróiban, felébredjen és megerôsödjön a bizalom és összekapcsolódás hatalmába vetett hit.